Nyheder

Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret, faldt en strid om bortvisning af en medarbejder på grund af privat internetforbrug i arbejdstiden ud til delvis fordel for medarbejderen.

Arbejdsgiveren, Vestas Blades A/S, bortviste i 2012 en medarbejder, da han på en vagt havde brugt omkring 2 timer på internettet med privat formål. Tiden var bl.a. brugt på at opdatere en Facebook-status. Bortvisning er den hårdeste ”straf” en medarbejder kan få, og kræver at medarbejderen væsentligt har misligholdt ansættelsesaftalen. Bortvisningen medfører øjeblikkeligt ophør af ansættelsesaftalen og medarbejderens krav på løn.

I sagen var Vestas ”kun” berettiget til at opsige (“fyre”) medarbejderen, og måtte som følge heraf betale medarbejderens lønkrav i opsigelsesperioden. Ifølge Vestas personalehåndbog var privat internetbrug kun tilladt i det omfang ”det ikke havde indflydelse på medarbejderens effektivitet, kun skete lejlighedsvist og kun i en meget begrænset periode tidsmæssigt”.

Landsretten afviste, at der var grundlag for bortvisning. I dommen blev der bl.a. lagt vægt på, at Vestas ikke havde regler for hvilke konsekvenser privat ”overforbrug” af internettet havde, og at den pågældende medarbejder ikke forud for bortvisningen havde modtaget påtale eller advarsel.

Landsretten afviste ikke, at medarbejderen havde overtrådt Vestas regler om privat internetbrug, men anførte, at brugen havde et begrænset omfang og ikke stod i rimeligt forhold til bortvisningen. Det må antages at være en kendsgerning, at privat internetbrug i arbejdstiden bliver mere og mere almindeligt.

Denne sag vidner om, at det er vigtigt som virksomhed at have klare regler om medarbejderenes facebookbrug, herunder at man gør det klart, i hvilket omfang man tillader det og hvilke konsekvenser det vil få.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten