Nyheder

Andelsboligforening kan gå konkurs

Ved afgørelse af 11. maj 2016 har Højesteret med stemmerne 4-3 fastslået, at Andelsboligforeningen Duegården kan få lov til at gå konkurs. Før retten kan afsige konkursdekret over en forening, skal foreningen være insolvent i konkurslovens forstand – insolvent betyder populært sagt, at man ikke kan betale det man skylder. Man kan derfor erklære sig selv konkurs, hvis man lever op til disse betingelser. Problemstillingen opstod da Nykredit i 2011 på visse betingelser gav afkald på en del af selskabets tilgodehavender hos andelsboligforeningen.

KRAVET OM INSOLVENS
I sagen har Nykredit gjort gældende, at andelsboligforeningen ikke var insolvent. Nykredit begrundede dette med, at de i 2011 under en række betingelser gav afkald på alle deres krav ud over renter på et realkreditlån og en renteswapaftale. Med Nykredits afkald på disse krav, var andelsboligforeningen ikke længere insolvent, og vil derfor ikke kunne erklæres konkurs.

Højesteret fandt imidlertid, at Nykredits betingelser i forbindelse med afkaldet af tilgodehavenderne, var et tilbud som krævede accept fra Andelsboligforeningen. Tilbuddet var derfor ikke direkte bindende andelsboligforeningen, og da andelsboligforeningen aldrig havde accepteret dette tilbud, fandt Højesteret, at andelsboligforeningen stadigvæk var insolvent.

Højesteret lægger i afgørelsen vægt på almindelig aftaleret, hvorefter Andelsboligforeningen Duegården ikke er bundet af Nykredits tilbud om afkald på tilgodehavender på en række betingelser. Omvendt vil en andelsboligforening være bundet af en kreditors afkald på tilgodehavender, hvis ikke kreditoren opstiller betingelser i forbindelse med afkaldet af deres tilgodehavende. Ved vurderingen af skyldnerens insolvens lægges der derfor utvivlsomt vægt på kreditorens uigenkaldelige afkald på eget tilgodehavende.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.