Your address will show here +12 34 56 78
Nyheder
De seneste dage har medierne skrevet om store veletablerede virksomheder, der er gået konkurs som følge af de ændringer Covid-19 har medført i vores samfund. Desuden har DR haft en programserie om ”Pengejægerne”, hvor man har fulgt en række konkursadvokater fra advokatfirmaet Poul Schmith.

Regeringen har vedtaget en lang række hjælpepakker, som skal hjælpe så mange virksomheder som muligt med at klare sig igennem denne nye virkelighed, som vi alle befinder os i for øjeblikket. Desværre har en del virksomheder dog allerede måttet erkende, at de ikke kommer til at kunne klare sig igennem disse nye udfordringer, og prognosen er desværre ikke god. Senest har Nationalbanken været ude med deres vurdering af den danske økonomi, og det forventes, at vi over de næste mange måneder desværre kommer til at opleve en lang række konkurser.


Tag ansvar for din virksomhed også når det er gået galt

Som virksomhedsejer og igennem mit virke som advokat kender jeg selv til, og hører om, mange af de udfordringer, som du og andre virksomhedsejere befinder sig i. Bag overskrifterne om de store selskaber, der har måtte indgive en konkurserklæring, gemmer der sig en lang række små og mellemstore virksomheder, som desværre også må erkende, at det klogeste valg er ”at kaste håndklædet i ringen” og lukke.

En beslutning om selv at indgive konkursbegæring er en beslutning, som er svær at tage, og som oftest er forbundet med en stor del skam. Lad det være sagt med det samme: der er ingen skam i at gå konkurs – og især ikke på grund af de omstændigheder, der er opstået som følge af Covid-19. Det kan tværtimod være en moden og ansvarlig beslutning, som du er ved at træffe, og som jeg rigtig gerne vil hjælpe dig med at gennemføre.


Ring trygt og fortroligt til mig for en uformel snak om din situation

Det er ikke altid, at en konkurs er den rigtige beslutning, og derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, om din virksomhed kan klare sig igennem krisen med en af regeringens hjælpepakker, eller om der måske skal indledes en rekonstruktion af din virksomhed i stedet for, at du indgiver en konkursbegæring. En rekonstruktion er en mulighed for med rettens hjælp at lave en aftale med dine kreditorer, hvorefter virksomheden fortsætter.

Det første jeg derfor altid gør, når en virksomhed ringer til mig, er at undersøge, om der skal indledes en sag om rekonstruktion, eller om det rigtige værktøj i værktøjskassen er en begæring om konkurs.

Når beslutningen om konkurs er truffet

Ender vores samtale ud i den konklusion, at den mest rigtige beslutning for din virksomhed er, at der skal indgives en konkursbegæring, begynder arbejdet med at udarbejde og indgive selve konkursbegæringen til din lokale skifteret.

Mens jeg udarbejder selve begæringen til skifteretten, skal du skaffe en række dokumenter til mig. Det er dokumenter, som vi skal sende til skifteretten for at de kan behandle konkursbegæringen. De dokumenter, som du skal sende til mig er: en opgørelse over selskabets aktiver og passiver opgjort den dag konkursbegæringen sendes til skifteretten og en liste over de kreditorer som selskabet har.

Ifølge konkursloven skal du stille sikkerhed for boets omkostninger. Beløbet er lidt forskelligt alt efter, hvilken retskreds du hører hjemme i. Ved konkursboer, der behandles i Sø og Handelsretten (København, Frederiksberg, Lyngby og Glostrup retskreds), er kravet til sikkerhedsstillelse 40.000 kr. Mens kravet i øvrige retskredse som hovedregel er 30.000 kr. Du kan selv undersøge, hvilken retskreds du er hjemmehørende i ved at klikke her.

Desuden skal du betale retsafgift, når konkursbegæringen sendes til skifteretten. Denne afgift skal betales til skifteretten og dækker deres arbejde med at behandle konkursbegæringen. Retsafgiften er på 750 kr.

De to beløb, retsafgiften og sikkerhedsstillelsen, skal begge overføres af selskabets midler til min klientkonto. Det betyder, at jeg som advokat ikke kan disponere over pengene, ud over hvad der følger af min behandling med boet.

Hvad sker der i skifteretten

Når din konkursbegæring er færdig, sender jeg den til skifteretten. Når skifteretten har modtaget konkursbegæringen, vil den indkalde til et møde, hvor konkursbegæringen behandles. På mødet deltager jeg sammen med dig. Hvis dine kreditorer ønsker en anden kurator end mig, kan de (hvis de kender dagen for mødet) også være til stede og måske også stille forslag om, at der udpeges en anden kurator end mig.

Typisk vil dommeren spørge dig, om din virksomhed er insolvent, altså om du ikke kan betale dine forpligteler i takt med at de forfalder, og at der ikke kun er tale om en forbigående tilstand.

Hvis din virksomhed er insolvent, vil dommeren herefter afsige konkursdekret over din virksomhed og udpege en kurator. Hvis det er mig, der bliver udpeget som kurator, vil jeg på det tidspunkt overtage kontrollen med din virksomhed. Fra dette tidspunkt mister du retten til at bestemme over din virksomhed. Dette kan måske lyde lidt hårdt, men det betyder i bund og grund blot, at det nu er mig, at der skal lukke din virksomhed bedst muligt.

Når konkursdekretet er afsagt, vil dommeren spørge ind til, hvilke værdier der er i boet, og hvilke forpligtelser der er i boet. Dette gør dommeren for at kunne vurdere, hvor stor en kautionsforsikring, der skal tegnes af mig som kurator, men også for at jeg som kurator kan få et overblik over det arbejde, som jeg skal igangsætte for at få behandlet dit konkursbo mest professionelt, effektivt og hurtigst muligt.

Når der er kommet overblik over konkursboets aktiver og passiver afsluttes mødet hos skifteretten.

Efter mødet i skifteretten vil jeg tage ud på din virksomhed og sikre de aktiver der er, f.eks. ved at registrere dem og tage billeder af dem. Desuden vil vi have aftalt et møde, enten senere samme dag eller en af de førstkommende dage efter mødet i skifteretten. På det møde vil jeg spørge nærmere ind til forhold i virksomheden, herunder om eventuelt ansatte m.v.

Min opgave som kurator er at skaffe så mange penge som muligt til boet det vil sige først og fremmest til dine kreditorer. Det betyder med andre ord, at jeg skal afvikle din virksomhed bedst og hurtigst muligt. Du derimod har den opgave at hjælpe mig bedst muligt. Jo mere du hjælper mig, jo bedre kan jeg behandle dit konkursbo og sikre en så stor dækning til kreditorerne som muligt. 

Hvad koster det?

Når retsafgiften og sikkerhedsstillelsen er betalt, er der for dig ikke flere udgifter forbundet med at gå konkurs. Du skal derfor ikke forvente at blive mødt med yderligere advokatregninger for arbejdet forbundet med behandlingen af konkursboet, idet det arbejde er dækket af den sikkerhedsstillelse, der er indbetalt, og nogle af de penge, det er lykkes at kræve ind til boet.

Hvem skal jeg kontakte

Jeg har erfaring med at hjælpe virksomheder med at lukke på en ordentlig måde. Du kan derfor trygt og fortroligt ringe eller skrive til mig. Mit mobilnummer er 25302805 og min mail er bjj@aumento.dk.

Er du derfor kommet så langt, at du har truffet den modne og ansvarlige beslutning, det er at erklære din virksomhed for konkurs, så ser jeg frem til at modtage din opringning og hjælpe dig det sidste stykke af vejen til en konkurs.
0

Nyheder
Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Fra den dato har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor det f.eks. er muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold. Det kan være forhold som f.eks. pleje, bosted eller indlæggelse. Det er også muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til at varetage dine økonomiske forhold. Det kan være forhold som f.eks. bankforretninger, salg af fast ejendom eller indgåelse af lejeaftaler.

Selv om loven har eksisteret siden 2017, er der stadig mange, der enten ikke kender til eller som ikke har benyttet sig af muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til, men det er nu en god ide at få oprettet en fremtidsfuldmagt, inden det er for sent. Så længe du selv er i stand til at varetage dine egne forhold, vil fremtidsfuldmagten ikke have nogen virkning og blot vente på, at du f.eks. på grund af aldersrelaterede sygdomme ikke længere kan varetage dine egne interesser.

I takt med, at antallet af enlige stiger, og vi lever længere, er det en god ide at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan du nemlig selv bestemme, hvem der skal bestemme på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til selv at varetage dine egne interesser. Formålet med at oprette en fremtidsfuldmagt er, at du kan påvirke dit eget liv og dine fremtidige forhold på et tidspunkt, hvor du ikke længere selv er i stand til det. Desuden skabes der ved en fremtidsfuldmagt klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig selv, men også for den eller de personer du vælger at gøre til dine fuldmægtige og for tredjeparter.

Mange tror, at blot fordi man er ægtefælle eller en nærtstående pårørende, at så har man også ret til at handle på den andens vegne. Det er desværre bare ikke rigtigt. Skal man lovligt handle på en andens vegne, så kræver det enten en fuldmagt eller at man er beskikket som værge for den pågældende. I ægteskaber og parforhold kan det derfor være en god ide at oprette to gensidige fremtidsfuldmagter.


HVEM KAN OPRETTE FREMTIDSFULDMAGTER

Alle personer, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.


FULDMÆGTIGENS PLIGTER OG BEFØJELSER

De eller den, som du har valgt, skal være fuldmægtig til at handle på dine vegne, skal som udgangspunkt handle som du selv ville gøre. Fuldmægtigen har pligt til at anvende fremtidsfuldmagten i din interesse og til at følge de anvisninger, du har givet i fuldmagten. Fuldmægtigen kan ikke indgå aftaler med sig selv på dine vegne, og vil heller ikke kunne bruge fuldmagten, hvis der er modstridende interesser mellem dig og fuldmægtigen.

Hvis fuldmægtigen forsætligt eller uagtsomt tilsidesætter sine pligter, og du lider et tab, kan fuldmægtigen bliver erstatningsansvarlig over for dig.


KAN EN FREMTIDSFULDMAGT ÆNDRES ELLER TILBAGEKALDES

Helt indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan du ændre eller tilbagekalde den. Efter at Familieretshuset har sat fuldmagten i kraft, kan den kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du som fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen heraf.

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis du afgår ved døden, eller hvis du kommer under værgemål. Fuldmagten ophører desuden, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, hvis fuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft, og ingen andre fuldmægtige kan overtage rollen. Fuldmagten kan ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigens evne til at varetage hvervet.


LØBENDE AJOURFØRING AF FREMTIDSFULDMAGTEN

Det er en god idé løbende at overveje, om fuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til fuldmægtigen.


HVORDAN OG HVORNÅR VIRKER FREMTIDSFULDMAGTEN

Fuldmagten kan sættes i kraft, når du som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage dine egne forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, efter at enten du eller dine fuldmægtige anmoder om det. Blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt findes på Familieretshusets hjemmeside. Har du valgt, at der skal være flere fuldmægtige, skal de indgive anmodningen sammen.

I forbindelse anmodning om at sætte fuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis Familieretshuset ikke sætter fuldmagten i kraft. Gebyret er på nuværende tidspunkt 1.010 kr. men vil løbende blive justeret. Det er således kun, hvis det besluttes at sætte fuldmagten i kraft, at dette gebyr skal betales.


PROCES OG PRIS

For at jeg kan oprette din fremtidsfuldmagt, skal jeg have en række oplysninger om både dig, de personer du vil gøre til fuldmægtige og om omfanget af fremtidsfuldmagten. Efter vores samtale indfører jeg fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når dette er gjort, skal du underskrive fuldmagten elektronisk med din digitale signatur (NemID). Du modtager selvfølgelig besked, når fuldmagten er klar til underskrift. Har du ikke en digital signatur, så er processen lidt anderledes, men det forklarer jeg dig rigtig gerne.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, har du seks måneder til at godkende fuldmagten hos en notar, der sidder i byretten. Godkendelsen skal ske, mens du har evne til at handle fornuftsmæssigt. Godkender du ikke fuldmagten inden udløbet af de seks måneder, vil den automatisk blive slettet i systemet og skal derefter oprettes på ny. Det koster 300 kr. i retsafgift at godkende fuldmagten for notaren.

Prisen for mit arbejde med rådgivning og oprettelse af fremtidsfuldmagt er 2.500 kr. med tillæg af moms, i alt 3.125 kr. inkl. moms. Ønsker I at få lavet to gensidige fremtidsfuldmagter er prisen 4.000 kr. med tillæg af moms, i alt 5.000 kr. inkl. moms.


KONTAKT

Synes du, at det lyder som en god ide med en fremtidsfuldmagt, så er du velkommen til at kontakte mig på mail bjj@aumento.dk eller på mobilnummer 25302805.
0