Your address will show here +12 34 56 78
Nyheder

Hussælger havde pyntet på ejendommen og blev dømt til at betale køber erstatning.

Når der handles huse i Danmark, foregår det som udgangspunkt efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Loven indebærer, at sælger på visse betingelser kan frigøre sig for ansvar for fysiske bygningsmangler.


Forudsætningen for sælgers fritagelse for ansvar for bygningsmangler er, at sælger i forbindelse med handlen udleverer en tilstandsrapport, der maksimalt må være 6 måneder gammel, og udleverer et forsikringstilbud på ejerskifteforsikring til køber. Sælger skal bekræfte at ville betale ½-delen af forsikringspræmien i henhold til forsikringstilbuddet.


Er disse vilkår opfyldt, kan køber som udgangspunkt ikke rejse krav mod sælger vedrørende fysiske bygningsmangler, medmindre sælger groft uagtsomt eller svigagtigt har tilbageholdt oplysninger om ejendommen.


Erfaringsmæssigt skal der meget til, før domstolene vurderer, at sælger har handlet groft uagtsomt. Både når det relaterer sig til fejloplysninger eller manglende oplysninger om ejendommen, men også når det drejer sig om konstruktioner udført af sælger selv.


Et nyere eksempel på en sådan dom, hvor sælger af en ejendom er blevet dømt til at betale erstatning til køber, er Vestre Landsrets dom af 16. oktober 2020 (BS-42280/2019-VLR).


I den pågældende sag, havde sælgerne nogle år før salget opsat gipspladelofter under de eksisterende bræddeprofillofter i ejendommen. Ved opsætning af gipspladerne var der anvendt skruer, der havde perforeret den eksisterende dampspærre mellem bræddeprofilloftet og det isolerede loftsrum. Derved var der risiko for fremtidig skimmeldannelse, hvis ikke damspærren blev udskiftet og tætnet.


Udbedringsomkostningerne udgjorde ifølge den af retten udpegede skønsmand skønsmæssigt kr. 82.500.


Opsætning af lofterne var i mindre udstrækning foretaget af en tømrer, men i det væsentligste opsat af sælgerne selv. Sælgerne gjorde under sagen gældende, at de havde fået instruktion af tømreren, hvilket tømreren ikke kunne bekræfte.


I tilstandsrapporten havde sælgerne svaret benægtende på et spørgsmål om, hvorvidt hele eller dele af bygningskonstruktionen var udført som selvbyg.


Med de for byretten fremkomne forklaringer, blev det af byretten lagt til grund, at der var tale om selvbyg, som sælgerne burde havde oplyst om i tilstandsrapporten. Byretten fandt sælgernes oplysning om selvbyg fejlagtig i en grad, som i rettens præmisser blev betegnet som groft uagtsom.


Det bemærkes hertil, at ejerskifteforsikringen havde afvist at dække udbedringen af den perforerede dampspærre, idet der, efter det oplyste, ikke var konstateret skader i ejerskifteforsikringsbetingelsernes forstand og at potentielle fremtidige (fjerne) skaderisici ikke i sig udgjorde et dækningsberettiget forhold. 


Byretten dømte sælgerne erstatningsansvarlige og pålagde sælgerne at erstatte køberne kr. 82.500 kr. og hertil sagsomkostninger med 65.000 kr.


Byrettens dom blev anket til landsretten, der lagde til grund, at sælgerne ved ikke at oplyse køberne om, at der var foretaget selvbyg, havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt, og at sælgerne (derved) havde handlet groft uagtsomt.


Sælgerne blev pålagt at betale yderligere 20.000 kr. i sagsomkostninger til køberne for sagens behandling i landsretten.


Dommen er interessant derved, at byretten og en enstemmig landsret lægger til grund, at ændringer i bygningskonstruktion, uanset om ændringen kræver byggetilladelse eller ej, eller som i dette tilfælde havde en mere kosmetisk karakter, indebærer pligt til at oplyse bekræftende på spørgsmålet i tilstandsrapporten om, hvorvidt der er udført selvbyg i ejendommen.


Niels Nørgaard Rasmussen

Advokat(H)

0

Nyheder
ARBEJDSGIVERES UDVIDEDE RET TIL AT PÅLÆGGE MEDARBEJDERE AT LADE SIG TESTE FOR COVID-19

Lovforslaget er vedtaget

Folketinget har d. 19. november 2020 vedtaget et lovforslag, der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Loven vil gælde frem til d. 1. juli 2021.

Hvad kan arbejdsgiveren kræve?

Arbejdsgiveren kan kræve, at en medarbejder hurtigst muligt testes for COVID-19 og oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen. Er testen positiv, kan arbejdsgiveren desuden kræve oplysninger om tidspunktet for testningen.  

Efter visse omstændigheder vil arbejdsgiveren kunne kræve, at medarbejdere løbende bliver testet – særligt hvis relevante myndigheder i deres retningslinjer har anbefalet regelmæssig testning, f.eks. for medarbejdere, der arbejder med sårbare grupper.

Kan arbejdsgiveren kræve, at testen skal foregå i medarbejderens fritid?

Den pålagte testning skal så vidt muligt foregå inden for arbejdstiden. Men hvis dette ikke er en mulighed, kan arbejdsgivere kræve, at testen sker i medarbejderens fritid. I disse tilfælde skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Ligeledes skal rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, også dækkes. Rimelige udgifter vil typisk være transportudgifter. Disse rimelige udgifter skal dækkes af arbejdsgiver uanset om testen tages i den sædvanlige arbejdstid eller ej.

Betingelserne for at kræve medarbejdere testet:

Arbejdsgiveren kan kun kræve medarbejderen testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19, herunder

  – arbejdsmiljøhensyn, eller i
  – væsentlige driftsmæssige hensyn

Det er endvidere en betingelse for at pålægge en medarbejder at blive testet, at vedkommende informeres skriftligt om pålægget, og at der foreligger en begrundelse fra arbejdsgiveren.

Hvornår er pålægget ”sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19”?

Det er på nuværende tidspunkt svært at sige noget konkret om, hvornår et pålæg om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19.

Lovgiver forsøger at hjælpe os til en forståelse ved at beskrive, at hensynet til at begrænse smitten skal anskues i lyset af, hvordan situationen i relation til COVID-19 udvikler sig. Det må forstås på den måde, at arbejdsgiveres ret til at pålægge medarbejdere at få foretaget en COVID-19 test kan ændre sig, og udvikle sig i lovens gyldighedsperiode.

Lovgiver har endvidere forsøgt at afgrænse anvendelsesområdet negativt ved at konkludere, at medarbejdere, der i sit arbejde ikke er i kontakt med mennesker eller dyr, hvor der er risiko for spredning af COVID-19, næppe kan pålægges testet ud fra en saglighedsvurdering.

Omvendt kan man ikke konkludere, at alle hjemsendte medarbejdere ikke kan pålægges at blive testet. Arbejdsgiveren kan af driftsmæssige hensyn have interesse i at kende de hjemsendtes smittestatus.

Ved uenighed om begrundelsen for pålægget

Er medarbejderen uenig med arbejdsgiveren om, hvorvidt pålægget om en test er sagligt begrundet, kan vedkommende rejse sag ved de almindelige domstole. Viser det sig, at medarbejderen er blevet pålagt at blive testet uden en saglig begrundelse, kan vedkommende få tilkendt en godtgørelse. Størrelsen på denne godtgørelse er der dog ikke taget stilling til.

Hvis der overenskomstmæssigt er grundlag for det, vil uenigheden også kunne behandles i det fagretlige system.

Hvis medarbejderen nægter at blive testet

Nægter medarbejderen at blive testet, selv om vedkommende er blevet skriftligt informeret om pålægget og har fået arbejdsgiverens begrundelse herfor, vil dette kunne medføre ansættelsesretlige sanktioner. Dette kræver dog, at medarbejderen i forbindelse med pålægget er er blevet gjort opmærksom på at sådanne sanktioner kan anvendes.

Bemærkninger/gode råd til arbejdsgivere

Det skal understreges, at den udvidede ret til at pålægge medarbejdere at blive testet udelukkende vedrører COVID-19. Medarbejdere kan altså ikke pålægges at blive testet for andre sygdomme, eller f.eks. blive testet for antistoffer i blodet.

Dernæst vil jeg anbefale, at arbejdsgiverne foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og for den enkelte medarbejder i forhold til at vurdere i hvilket omfang, der er grundlag for at pålægge vedkommende at blive testet for COVID-19.

Endeligt er det vigtigt, at arbejdsgivere forholder sig til, at hvis de anvender denne udvidede mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, betyder dette at der sker en behandling af følsomme persondata. Denne behandling skal naturligvis ske i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.
0

Nyheder
Aumento Advokatfirma, søger endnu en dygtig studerende med interesse og flair for fast ejendom. Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i København.

Om Aumento

Du vil blive en del af Aumento Advokatfirma og tilknyttet advokat Søren Reffstrups advokatvirksomhed. Kontoret er, udover et højt fagligt niveau, kendetegnet ved en uformel omgangstone, humor og gensidig respekt. Udover samarbejdet med Søren Reffstrup vil du indgå i det professionelle advokatfællesskab, som Aumento Advokatfirma udgør med pt. 35 advokater med diverse tilknyttet juridisk og administrativt personale, herunder pt. ca. 7 studentermedarbejdere.

På kontoret arrangeres der en lang række sociale arrangementer, herunder diverse udvidede fredagsbarer med middag og fest, julefrokost og en årlig udlandstur for hele kontoret. Der er et godt sammenhold i studentergruppen, som også på egen hånd arrangerer sociale arrangementer.

Om jobbet

Stillingen er på ca. 15 timer om ugen til tiltrædelse snarest muligt. Arbejdstiden er fleksibel og aftales, så den passer med dit studie ligesom der tages hensyn til eksaminer mv.

Søren Reffstrup er specialist i rådgivning af private ved køb og salg af fast ejendom. Derudover beskæftiger han sig med tvister og retssager inden for fast ejendom og rådgiver i den forbindelse private såvel som erhvervsdrivende. Dine opgaver vil primært være relateret til disse områder.

Dine opgaver vil bestå i udarbejdelse af juridiske notater, processkrifter til domstolene, deltagelse i klientmøder med Søren Reffstrup samt øvrig sagsbehandling. Endelig vil der også være opgaver i form af litteratursøgning samt forefaldende administrative/praktiske og juridiske opgaver mv.

Om dig

Du skal have en grundlæggende interesse for og lyst til at arbejde med fast ejendom for at blive ansat. Derfor er det en forudsætning for ansættelse at du haft et eller flere fag inden for området for fast ejendom. Herudover foretrækkes studerende som har gennemført faget omsætning af fast ejendom og generelt har gode karakterer i de formueretlige fag. Endelig er det er fordel, hvis du har stiftet bekendtskab med digital tinglysning.

Du skal være grundig, god til at kommunikere i skrift og tale på dansk og engelsk, og kunne arbejde struktureret. Herudover forventer vi, at du som person er ansvarsbevidst, social og har lyst til at være en del af vores team.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag (eksamensbevis, CV, evt. anbefalinger mv.) sendes til sr@aumento.dk snarest muligt og senest søndag den 22. november 2020. Samtaler gennemføres løbende, og ansættelse sker, når den rigtige kandidat er fundet.

Indsendte ansøgninger anses som udtryk for samtykke til, at vi må behandle de oplysninger, som ansøgningen indeholder. Vores bekræftelse på modtagelse af din ansøgning vil indeholde nærmere oplysninger om dine persondatarettigheder.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte til advokat Søren Reffstrup på telefon 7025 5770.

Vi ser frem til at høre fra dig.
0

Nyheder
Aumento Advokatfirma søger en studerende med interesse for familie- og arveret.
Du vil blive en del af et professionelt, uformelt og socialt advokatkontor placeret centralt i København.

Om Aumento

Du vil blive en del af Aumento Advokatfirma og tilknyttet advokat Brit Elling, der primært beskæftiger sig
med familieretlige sager. Brit har på nuværende tidspunkt tilknyttet en sekretær samt en stud.jur. som en
del af sit team.

Udover samarbejdet med Brit vil du indgå i det professionelle advokatfællesskab, som Aumento
Advokatfirma for nuværende udgør 35 advokater med diverse tilknyttet juridisk og administrativt
personale, herunder ca. 10 studentermedarbejdere.

På kontoret arrangeres der en lang række sociale arrangementer, herunder fredagsbarer med middag og
fest, julefrokost og en årlig udlandstur for hele kontoret. Der er et godt sammenhold i studentergruppen,
som også på egen hånd arrangerer sociale arrangementer.

Om jobbet

Stillingen er på 15-20 timer om ugen til tiltrædelse efter nærmere aftale. Arbejdstiden er fleksibel og
aftales, så den passer med dit studie ligesom der tages hensyn til eksamensperioder mv.

Brit Elling beskæftiger sig hovedsageligt med familie- og arveret. Rådgivningen tager udgangspunkt i
formueaftaler i ægteskabet, separation/skilsmisse, bodeling og formueopgørelse, forældremyndighed,
bopæl og samvær og arv og behandling af dødsboer. Dine opgaver vil primært være relateret til disse
områder.

Dine opgaver vil blandt andet bestå i udarbejdelse af juridiske dokumenter, direkte kontakt og rådgivning til
klienter, diverse udkast til skrivelser samt administrative/praktiske opgaver.

Om dig

Det er vigtigt at du har en stærk interesse for familie- og arveret. Det foretrækkes derfor at du enten har
faget ”specialiseret familieret” eller tidligere har gennemført faget samt andre relevante fag. Herudover
fortrækkes studerende på kandidatuddannelsen.

Du skal arbejde struktureret og være god til at kommunikere både mundtligt og på skrift. Du skal herudover
kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbevidst.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag (eksamensbevis, CV, evt. anbefalinger mv.) sendes til
studjurbe@aumento.dk snarest muligt og senest mandag den 19. oktober 2020.
Samtaler gennemføres løbende, og ansættelse sker, når den rigtige kandidat er fundet.

Indsendte ansøgninger anses som udtryk for samtykke til, at vi må behandle de oplysninger, som
ansøgningen indeholder. Vores bekræftelse på modtagelse af din ansøgning vil indeholde nærmere
oplysninger om dine persondatarettigheder.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til stud.jur. Maria Louise Jensen på telefon 31320411.

Vi ser frem til at høre fra dig!
0

Nyheder

 

Den 23. juli 2020 ændrede Udenrigsministeriets sin rejsevejledning og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien, og i går den 7. august 2020 ændrede ministeriet rejsevejledningen til Spanien, og fraråder fra den 7. august 2020 igen alle ikke-nødvendige rejser til Spanien. Hvis danskere trodser vejledningen og alligevel rejser til fx enten Bulgarien eller Spanien, opfordrer Udenrigsministeriet til, at man går i 14 dages karantæne efter hjemkomst til Danmark.

Hvad betyder det for dig som arbejdsgiver, hvis en eller flere af dine medarbejdere trodser disse rejsevejledninger og alligevel rejser til en af disse destinationer?

–          Kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen trodser rejsevejledningerne?
–          Kan du kræve, at medarbejderen går i 14 dages selvbetalt karantæne
–          Hvad nu hvis medarbejderen kan fremvise en negativ covid-19 test?
–          Kan du med sigte på arbejdsmiljøet tillade dig at være ligeglad, og lade medarbejderne rejse hvorhen de vil uden konsekvenser?

Det irriterende advokatsvar på disse spørgsmål er: Det beror på en konkret vurdering. Det eneste råd jeg generelt kan give arbejdsgivere er: Du bør tage stilling hertil. Du bør udarbejde en konkret covid-19 politik, eller måske nærmere en generel pandemi-politik, og den skal kommunikeres ud til dine medarbejdere. På den måde sker der en forventningsafstemning, og virksomhedens reaktion på medarbejderes adfærd i forhold til f.eks. covid-19 kan ikke komme som en overraskelse for nogen. En klar, saglig og tilgængelig covid-19 politik kan reducere usikkerheder og tvister på dette mere eller mindre uprøvede område i ansættelsesretlig sammenhæng.

Nedenfor har jeg indsat et standardeksempel på en sådan politik til inspiration.

 Eksempel på covid-19 politik/coronapolitik:

1. Formål og indhold

1.1 Nærværende politik indeholder retningslinjer for virksomhedens håndtering af covid-19 og andre tilsvarende smitsomme sygdomme i forhold til virksomhedens medarbejdere. Retningslinjerne henviser flere stedet til ”højrisiko” områder, og hermed forstås de lande/områder/regioner, der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger er fremhævet som røde eller orange lande.

1.2 Medarbejderne er forpligtede til løbende at holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger, vejledninger og regler om covid-19 eller andre lignende smitsomme sygdomme/pandemier. Medarbejderne kan således ikke påberåbe sig manglende viden om udviklingen af myndighedernes anbefalinger, i forbindelse med en overtrædelse af disse retningslinjer. Medarbejderne kan blandt andet holde sig orienteret ved at følgende links:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

https://www.sst.dk/da/corona/faq

2. Medarbejderens forpligtelser

2.1 Medarbejdere der er smittet med eller i karantæne/isolation grundet covid-19 eller andre tilsvarende smitsomme sygdomme eller i øvrigt er i fare for at smitte eller blive smittet skal straks orientere HR-afdelingen/nærmeste chef herom.
 
2.2 Hvis en medarbejder påtænker at rejse, herunder privat til et ”høj risiko”-område eller land –skal HR-afdelingen/nærmeste chef straks underrettes herom.
 
2.3 Medarbejdere må ikke rejse til et land eller område som myndighederne på afrejsetidspunktet har frarådet at rejse til grundet risiko for smitte med covid-19 eller tilsvarende smitsom sygdom uden forudgående aftale med HR-afdelingen/nærmeste chef. Fravær som er en direkte eller indirekte følge af en sådan rejse til et ”høj risiko”-område, vil blive anset for selvforskyldt og efter omstændighederne for en ulovlig udeblivelse med deraf følgende konsekvenser.

2.4 Medarbejdere skal være opmærksomme på, at myndighederne i nogen tilfælde kraftigt anbefaler, at en medarbejder, der vender hjem fra en privat rejse til et ”høj risiko”-område, holder sig hjemme i en periode efter hjemkomst. Medarbejderen skal tillige være opmærksom på, at virksomheden har visse forpligtelser til at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen. Virksomheden kan være forpligtet til at sikre, at medarbejdere ikke påfører sig smitterisiko ved at møde op og udføre sit arbejde, og virksomheden kan blive mødt med krav fra myndighederne den henseende. Såfremt medarbejderen mod myndighedernes anbefalinger og nærværende politik rejser til at høj risiko-område kan dette medføre ansættelsesretlige konsekvenser, herunder har virksomheden ret til at afvise medarbejderen indtil en anbefalet karantæneperiode er overstået og medarbejderen må i givet fald tåle at blive trukket i løn i perioden. Efter omstændighederne kan sådant fravær tillige blive anset for selvforskyldt og/eller ulovlig udeblivelse m.v. og indebære opsigelse eller bortvisning.
 
2.5 Hvis en medarbejder rejser på ferie eller i privat regi til et land eller område, som ikke på afrejsetidspunktet et ”høj risiko”-område rejser medarbejderen på egen regning og risiko, herunder i tilfælde af, at medarbejderen bliver sat i karantæne eller tilsvarende under rejsen. Såfremt medarbejderen placeres i karantæne eller holdes tilbage grundet smitte eller smittefare skal medarbejderen straks kontakte HR-afdelingen/nærmeste chef herom.

2.6 I tilfælde hvor medarbejderen må opholde sig i udlandet uden ret til løn m.v. vil det være muligt fx at aftale forlængelse af ferie, afspadsering, afholdelse af feriefridage m.v. Dette skal og aftaltes konkret med HR-afdelingen/nærmeste chef.

2.7 En medarbejder der bliver smittet med, eller af myndighederne er pålagt karantæne/isolation grundet, covid-19 eller andre tilsvarende smitsomme sygdomme vil være at betragte som sygemeldt forudsat, at medarbejderen har handlet i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, denne politik og virksomhedens anvisninger.
 
2.8 En medarbejder må ikke selv beslutte at blive hjemme, hvis vedkommende føler sig udsat for en risiko for at blive smittet med Covid-19 eller tilsvarende smitsom sygdom. Hvis medarbejderen føler sig udsat for en risiko eller er i tvivl herom, skal medarbejderen i stedet kontakte HR-afdelingen/nærmest chef herom med henblik afklaring.

2.9 Som udgangspunkt bærer Medarbejderen selv ansvaret for at finde alternative pasningsmuligheder til børn og andre nærtstående i tilfælde, hvor institutioner lukker som følge af smittefare. Sådant fravær kan efter omstændighederne falde under barns første sygedag og virksomheden og medarbejderen kan aftale afspadsering, ferie, hjemmearbejde eller tilsvarende– men dette kan udelukkende ske efter skriftlig aftale med HR-afdelingen/nærmeste chef.

3. Forretningsrejser

3.1 I forhold til planlægning af forretningsrejser, følger virksomheden myndighedernes retningslinjer, herunder Udenrigsministeriets anbefalinger, når medarbejdernes forretningsrejser skal planlægges. Medarbejderen kan som udgangspunkt ikke undslå sig fra en rejse til et land/område, som efter myndighedernes anbefalinger ikke er et ”høj risiko”-land eller område.

4. Særlige tiltag på grund af covid-19 eller tilsvarende smitsom sygdom

4.1 Virksomheden kan, hvis særlige forhold omkring arbejdet og driften tilsiger det, bede en medarbejder om at lade sig undersøge for smitte med covid-19, hvis medarbejderen enten har:

·       feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer
·       har haft rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller personer med de nævnte symptomer
·       har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt covid-19.
 
Udgifterne til en sådan lægefaglig undersøgelse påhviler virksomheden og medarbejderen har krav på løn under fraværet til en sådan undersøgelse.
 
4.2 Virksomheden kan anmode om en lægeerklæring, hvis medarbejderen oplyser at være smittet med covid-19 eller anden tilsvarende smitsom sygdom eller er i karantæne/isolation. Virksomheden kan også bede om en telefonisk sygefraværssamtale til afklaring af mulighederne for at udføre arbejde, herunder fra hjemmet.

4.3 Virksomheden kan hjemsende medarbejderen tidsbegrænset, hvis der er driftsmæssige grunde hertil, herunder hvis medarbejderen er smittet eller i smittefare på grund af kontakt med en smittet kollega eller netop er hjemkommet fra et ”høj risiko”-område.

4.4 Virksomheden kan ændre i en fastsat ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I hvilket omfang, dette krav er opfyldt i relation til smitte, vil bero på myndighedernes vurderinger og anbefalinger på det pågældende tidspunkt. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes, og medarbejderen skal i givet fald have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.

4.5 Hvis virksomheden bliver ramt af force majeure-tilstande på grund af covid-19 eller tilsvarende smitsom sygdom, kan medarbejdere i langt højere grad blive pålagt at påtage sig arbejdsopgaver, der ligger uden for deres stillingsbeskrivelse, og eventuelt uden for det sædvanlige arbejdssted. Dette er Medarbejderne forpligtede til at acceptere.

4.6 Overtrædelse af denne politik kan bevirke ansættelsesretlige konsekvenser, herunder efter omstændighederne løntræk, påtale, advarsel, opsigelse eller ophævelse (bortvisning).

 

 

 

 

 

 

0

Nyheder
Her under Corona-krisen har mange virksomheder udfordringer nok med at overholde retningslinjer mod smittespredning, håndtere medarbejdere på distancen og i det hele taget overleve krisen bedst muligt. Men har du tænkt på dit brand her og nu?

Når økonomien rejser sig igen fra en nedlukning uden fortilfælde, hvordan ser forbrugsmønsteret så ud?

På mange områder vil det nok ikke vil blive som før, da forbrugernes vaner vil have ændret sig markant. Under nedlukningen har en stor del af varehandelen flyttet sig fra de fysiske butikker til nethandel. Meget tyder på, at stigningen i nethandelen vil hænge fast, når vi nu har vænnet os til det. Her gælder det om at have et stærkt brand.

Øget nethandel fører højst sandsynligt også til en stigning i salget af ulovlige kopivarer, som generelt florerer i større omfang via nettet end i de fysiske butikker. En skræmmende høj andel af de varer, der sælges på nettet, er ulovlige kopier. Nogle af dem er elendige, så man som forbruger hurtigt opdager det. Andre er så sofistikerede, at de sjældent opdages. I en trusselsvurdering udarbejdet af Europol og EUIPO (EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret) anslås det, at forfalskede og piratkopierede varer kan udgøre helt op til 6,8 % af EU’s import, svarende til 121 mia. EUR.

Vil du stå stærkt, når økonomien vokser igen, og have et værn mod ulovlige kopivarer, vil det fremover være endnu mere vigtigt med et stærkt brand og god beskyttelse gennem varemærkeregistrering.

Har du glemt at holde øje med dine varemærkeregistreringer under krisen, så fortvivl ikke: Mange varemærkemyndigheder har udskudt gældende frister, så meget kan stadig reddes. En professionel rådgiver kan hjælpe her.

Dit brand er et aktiv. Står du med et stærkt brand, kan du bedre gøre dig gældende i forhold til konkurrenter og kopister under genopbygningen af dit marked.
0

Nyheder
Har du et EU-varemærke, bør du være ekstra opmærksom, hvis du modtager en afgørelse “Decision”, der fremstår som et officielt dokument fra EU-myndigheden, EUIPO. Se billede ovenfor. Der florerer nemlig for tiden et grimt svindelnummer, hvor kriminelle har kopieret EUIPO’s officielle logo, navn og brevhoved, der bruges til udsendelse af opkrævninger af store beløb, angiveligt for registrering af EU-varemærker efter udløb af indsigelsesperioden.

Brevene sendes fra Madrid i Spanien, men den bankkonto, som beløbet kræves overført til, er polsk med et PL IBAN prefix.

EUIPO har meldt sagen til politiet i Polen, og efterforskning er i gang.

Disse forfalskede opkrævninger overgår alle hidtidige eksempler i grovhed, og de bliver sendt direkte til virksomhederne uden om advokater og repræsentanter.

Hvis I modtager en sådan opkrævning, så smid den væk uden at svare. Lad endelig være med at betale. Gebyrer for EU-varemærker betales ved indlevering af ansøgning, og der ikke betales noget på registreringstidspunktet. EUIPO udsender i øvrigt slet ikke gebyropkrævninger.

Regn med, at alle opkrævninger vedrørende jeres varemærker, der ikke kommer direkte fra jeres advokat eller repræsentant, er svindel.
0

Nyheder
Med henblik på at forebygge de økonomiske konsekvenser af Covid-19, har Regeringen vedtaget en økonomisk støttepakke. Støttepakken har til formål at afbøde nogle af de konsekvenser, et lukket og bekymret samfund kan have for mange danske virksomheder.

De to første kompensationsordninger er allerede trådt i kraft og giver din virksomhed mulighed for at søge om hjælp til lønudgifter (https://aumento.dk/corona-loenkompensation-hvem-hvad-hvordan/) henholdsvis kompensation ved aflyste eller udskudte større arrangementer. Derudover er to yderligere kompensationsordninger på vej, som kan hjælpe de danske virksomheder igennem coronakrisen: en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter og en kompensationsordning for selvstændiges tabte omsætning.

Den 1. april blev det muligt at søge om kompensation efter den nye ordning for tabt omsætning, og det forventes, at det snart bliver muligt at søge ordningen for virksomheder, som har brug for økonomisk støtte til faste udgifter.

I det følgende dannes et overblik over de to nyeste kompensationsordninger. Formålet er at gøre det lettere at vurdere, hvilke muligheder ens virksomhed har for at modtage økonomisk støtte under Covid-19. Der redegøres for din mulighed for at opnå økonomisk kompensation, hvordan du ansøger og andet, du skal være opmærksom på.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere: hjælp ved tabt omsætning

Er du selvstændig, kan du være berettiget til midlertidig kompensation, hvis du har tabt omsætning som følge af Covid-19. Ordningen er kun for selvstændigt erhvervsdrivende, som opfylder en række betingelser.

Tjekliste: opfylder du de umiddelbare betingelser?

• Du ejer mindst 25 % af virksomheden
• Du arbejder selv i virksomheden
• Du har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før Covid-19
• Du har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 %
• Du har ikke flere end 10 fuldtidsmedarbejdere ansat.

Kompensationsordningen vil have virkning fra den 9. marts til den 8. juni 2020. Kompensationen søges igennem CVR’s hjemmeside: https://indberet.virk.dk/. Enhver, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvem er omfattet af ordningen?

Det er, som allerede nævnt et krav, at du er selvstændig, ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i den. Derudover har det ingen betydning, hvilken virksomhedsform, din virksomhed er registreret som. Det vil sige, at hvis du opfylder betingelserne, så kan du kan søge om kompensation, uanset om din virksomhed er et ApS, et A/S eller en tredje form. Din virksomhed skal dog være oprettet senest den 1. februar 2020.

En virksomhed kan bestå af flere selvstændige ejere. Ejerne af virksomheden er omfattet af ordningen, hvis de selv opfylder kravene. Hvis din virksomhed eksempelvis ejes af 4 forskellige personer, som hver ejer 25 % og selv arbejder i virksomheden, kan hver af de 4 personer modtage kompensation for den tabte omsætning. Hvis du som selvstændig har ansat din ægtefælle i virksomheden, vil I begge være dækket af ordningen. Det vil sige, at jeres virksomhed kan modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer.

Du skal også være opmærksom på, at du kun kan kompenseres én gang via denne ordning. Det betyder altså, at hvis du ejer flere virksomheder, kan du ikke modtage kompensation for hvert ejerforhold. Du kan heller ikke få kompensation efter denne ordning, hvis du modtager kompensation til at dække de samme udgifter fra andre ordninger. Det betyder også, sygemeldte ikke er omfattet af ordningen. Hvis du modtager sygedagpenge, vil du derfor ikke kunne søge kompensation i samme periode.

Til gengæld kan du godt få lønkompensation til dine ansatte og samtidig modtage kompensation efter ordningen for tabt omsætning. Det kræver naturligvis blot, at betingelserne for lønkompensation er opfyldt og at du husker at søge om støtte efter denne ordning. Du kan læse mere om lønkompensation her: * link til Anjas artikel *.

Du kan også være berettiget til kompensationen, hvis du er selvstændig og arbejder deltid i virksomheden. Du skal blot opfylde kravet om en månedlig omsætning over 10.000 kr. og eje mindst 25 % af virksomheden.

Er du selvstændig uden CVR-nummer? Så skal din virksomhed opfylde disse krav:

• Oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 %
• Mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til et månedligt gennemsnit på 10.000 kr. Det er også et krav for at modtage kompensation som selvstændig uden CVR-nummer, at du ikke har en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Når du udfylder ansøgningen, skal du underskrive en tro og love-erklæring, hvor du anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Hvad udgør kompensationen?

Kompensationen udgør 75 % af din virksomheds gennemsnitlige tab i månedlig omsætning, dog højst 23.000 kr. pr. måned. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, som kan hjælpe med beregningen af dit forventede omsætningstab. Da perioden går fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020, vil kompensationen maksimalt kunne udgøre 69.000 kr. pr. selvstændig over de tre måneder.

Når du udfylder ansøgningen, underskriver du en tro og love-erklæring, hvor du bekræfter beregningen af den tabte omsætning og de oplysninger, du har angivet.

Fristen for at søge kompensation er 30. juni 2020.

Er der risiko for, at jeg skal tilbagebetale kompensationen?

Ja – hvis du opnår en personlig indkomst på mere end 800.000 kr. i 2020, skal kompensationen tilbagebetales.

Du skal indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab den 8. december 2020.04.03

Er du selvstændig uden CVR-nummer? Så skal din virksomhed opfylde disse krav:

• Oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 %
• Mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til et månedligt gennemsnit på 10.000 kr. Det er også et krav for at modtage kompensation som selvstændig uden CVR-nummer, at du ikke har en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Når du udfylder ansøgningen, skal du underskrive en tro og love-erklæring, hvor du anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Midlertidig kompensation for faste udgifter:

Din virksomhed kan modtage kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger, i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Kompensationen skal hjælpe med at dække en række af din virksomheds faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, leasing og renteomkostninger.

Tjekliste – kan din virksomhed få midlertidig kompensation for faste udgifter?

• Virksomheden har faste udgifter for mindst 25.000 kr. (månedligt)
• Der forventes et fald i virksomhedens omsætning på mindst 40 % som følge af Covid-19, eller virksomheden har haft forbud mod at have åbent og har derfor ikke haft en omsætning i lukningsperioden, eller der er tale om en forening, fond eller selvejende institution, hvor offentlig støtte udgør mindre end 50 % af driftsudgifterne.

Den tabte omsætning kan både skyldes de generelle omstændigheder under Covid-19 eller at din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent og derved ikke har haft en omsætning i denne periode.

Hvem er omfattet af ordningen?

Som udgangspunkt er alle virksomheder med et dansk CVR-nummer omfattet af kompensationsordningen, så længe de opfylder de grundlæggende betingelser. Det vil sige, at din virksomhed skal have faste udgifter for mindst 25.000 kr. månedligt og opfylde én af følgende omstændigheder:

• Virksomheden kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40 % som følge af de generelle omstændigheder under Covid-19, eller
• Virksomheden har haft forbud mod at have åbent og har derfor ikke haft en omsætning i lukningsperioden.
• Hvis der er tale om en forening, fond eller selvejende institution, kan disse også være omfattet af ordningen, hvis den offentlig støtte udgør mindre end 50 % af dine driftsudgifter.

Det er således uden betydning, hvilken branche, virksomheden beskæftiger sig med, og hvilken virksomhedsform, den er registreret som. Du skal dog som minimum have haft omsætning i en hel måned.

Hvad er ”faste omkostninger”?

Ordningen tilbyder kompensation for en andel af din virksomheds ”faste omkostninger”. Faste omkostninger er de udgifter, som din virksomhed stadig er nødt til at afholde, selvom omsætningen falder eller helt ophører i en periode. Det kan blandt andet være husleje, leasingsaftaler, renteomkostninger mv. Hvis du har brug for hjælp til beregning af dine faste omkostninger, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en ansøgningsvejledning, som kan være nyttig.

Du skal være opmærksom på, at der gælder et krav om, at en uafhængig godkendt revisor har udarbejdet en erklæring på, at du har opgjort din virksomheds omsætning og faste omkostninger korrekt. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til en uafhængig godkendt revisor i god tid inden du indsender din ansøgning. Du kan få støtte til 80 % af dine udgifter (dog højst 16.000 kr.) til revisorerklæring, hvis din ansøgning om kompensation imødekommes.

Du skal også være opmærksom på, at du kun kan få kompensation for faste udgifter i Danmark.

Hvad udgør kompensationen?

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste udgifter i din virksomhed. Når du ansøger om kompensation, skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i virksomheden samt virksomhedens forventede faste udgifter for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Hvis din virksomhed har haft lukket på grund af forbud, er reglerne lidt anderledes. Det betyder, at hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og derved ikke har haft en omsætning i denne periode, kan du få kompensation for 100 % din virksomheds faste udgifter i perioden.

Kompensationen udgør således i de fleste tilfælde en andel af de faste omkostninger. Kompensationen er afhængig af nedgangen i virksomhedens omsætning og opgøres således:

Nedgang på 40-60 %: Kompensation 25 %
Nedgang på 60-80 %: Kompensation 50 %
Nedgang på 80-100 %: Kompensation 80 %
Forbud på at holde åbent og nedgang på 100 %: Kompensation på 100 %.

Du kan dog ikke få udbetalt mere i kompensation end den samlede nedgang i omsætning i din virksomhed. Når Erhvervsstyrelsen har behandlet og godkendt din ansøgning, får du hele kompensationen udbetalt på én gang.

Faldet i omsætningen beregnes ved at opgøre den forventede omsætning for 9. marts til 8. juni 2020 og sammenligne den med din virksomheds omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis denne periode ikke er et godt udgangspunkt for sammenligning, kan du under særlige omstændigheder sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020. Det kan f.eks. være, hvis du ikke havde nogen omsætning i perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Kompensationen er skattepligtig og indgår under din virksomheds indkomst.

Er der risiko for, at jeg skal tilbagebetale kompensationen?

Ja – hvis du har fået for meget udbetalt i kompensation. Det kan både være, hvis dine faste omkostninger falder eller hvis nedgangen i din omsætning bliver mindre end først forventet.

Senest den 8. december 2020 skal din virksomhed sende en opgørelse over den faktiske omsætning og de faktiske omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation.


Har du brug for rådgivning i forbindelse med din ansøgning eller i øvrigt har spørgsmål, står jeg til rådighed.
0

Nyheder
De seneste dage har medierne skrevet om store veletablerede virksomheder, der er gået konkurs som følge af de ændringer Covid-19 har medført i vores samfund. Desuden har DR haft en programserie om ”Pengejægerne”, hvor man har fulgt en række konkursadvokater fra advokatfirmaet Poul Schmith.

Regeringen har vedtaget en lang række hjælpepakker, som skal hjælpe så mange virksomheder som muligt med at klare sig igennem denne nye virkelighed, som vi alle befinder os i for øjeblikket. Desværre har en del virksomheder dog allerede måttet erkende, at de ikke kommer til at kunne klare sig igennem disse nye udfordringer, og prognosen er desværre ikke god. Senest har Nationalbanken været ude med deres vurdering af den danske økonomi, og det forventes, at vi over de næste mange måneder desværre kommer til at opleve en lang række konkurser.


Tag ansvar for din virksomhed også når det er gået galt

Som virksomhedsejer og igennem mit virke som advokat kender jeg selv til, og hører om, mange af de udfordringer, som du og andre virksomhedsejere befinder sig i. Bag overskrifterne om de store selskaber, der har måtte indgive en konkurserklæring, gemmer der sig en lang række små og mellemstore virksomheder, som desværre også må erkende, at det klogeste valg er ”at kaste håndklædet i ringen” og lukke.

En beslutning om selv at indgive konkursbegæring er en beslutning, som er svær at tage, og som oftest er forbundet med en stor del skam. Lad det være sagt med det samme: der er ingen skam i at gå konkurs – og især ikke på grund af de omstændigheder, der er opstået som følge af Covid-19. Det kan tværtimod være en moden og ansvarlig beslutning, som du er ved at træffe, og som jeg rigtig gerne vil hjælpe dig med at gennemføre.


Ring trygt og fortroligt til mig for en uformel snak om din situation

Det er ikke altid, at en konkurs er den rigtige beslutning, og derfor er det vigtigt, at du nøje overvejer, om din virksomhed kan klare sig igennem krisen med en af regeringens hjælpepakker, eller om der måske skal indledes en rekonstruktion af din virksomhed i stedet for, at du indgiver en konkursbegæring. En rekonstruktion er en mulighed for med rettens hjælp at lave en aftale med dine kreditorer, hvorefter virksomheden fortsætter.

Det første jeg derfor altid gør, når en virksomhed ringer til mig, er at undersøge, om der skal indledes en sag om rekonstruktion, eller om det rigtige værktøj i værktøjskassen er en begæring om konkurs.

Når beslutningen om konkurs er truffet

Ender vores samtale ud i den konklusion, at den mest rigtige beslutning for din virksomhed er, at der skal indgives en konkursbegæring, begynder arbejdet med at udarbejde og indgive selve konkursbegæringen til din lokale skifteret.

Mens jeg udarbejder selve begæringen til skifteretten, skal du skaffe en række dokumenter til mig. Det er dokumenter, som vi skal sende til skifteretten for at de kan behandle konkursbegæringen. De dokumenter, som du skal sende til mig er: en opgørelse over selskabets aktiver og passiver opgjort den dag konkursbegæringen sendes til skifteretten og en liste over de kreditorer som selskabet har.

Ifølge konkursloven skal du stille sikkerhed for boets omkostninger. Beløbet er lidt forskelligt alt efter, hvilken retskreds du hører hjemme i. Ved konkursboer, der behandles i Sø og Handelsretten (København, Frederiksberg, Lyngby og Glostrup retskreds), er kravet til sikkerhedsstillelse 40.000 kr. Mens kravet i øvrige retskredse som hovedregel er 30.000 kr. Du kan selv undersøge, hvilken retskreds du er hjemmehørende i ved at klikke her.

Desuden skal du betale retsafgift, når konkursbegæringen sendes til skifteretten. Denne afgift skal betales til skifteretten og dækker deres arbejde med at behandle konkursbegæringen. Retsafgiften er på 750 kr.

De to beløb, retsafgiften og sikkerhedsstillelsen, skal begge overføres af selskabets midler til min klientkonto. Det betyder, at jeg som advokat ikke kan disponere over pengene, ud over hvad der følger af min behandling med boet.

Hvad sker der i skifteretten

Når din konkursbegæring er færdig, sender jeg den til skifteretten. Når skifteretten har modtaget konkursbegæringen, vil den indkalde til et møde, hvor konkursbegæringen behandles. På mødet deltager jeg sammen med dig. Hvis dine kreditorer ønsker en anden kurator end mig, kan de (hvis de kender dagen for mødet) også være til stede og måske også stille forslag om, at der udpeges en anden kurator end mig.

Typisk vil dommeren spørge dig, om din virksomhed er insolvent, altså om du ikke kan betale dine forpligteler i takt med at de forfalder, og at der ikke kun er tale om en forbigående tilstand.

Hvis din virksomhed er insolvent, vil dommeren herefter afsige konkursdekret over din virksomhed og udpege en kurator. Hvis det er mig, der bliver udpeget som kurator, vil jeg på det tidspunkt overtage kontrollen med din virksomhed. Fra dette tidspunkt mister du retten til at bestemme over din virksomhed. Dette kan måske lyde lidt hårdt, men det betyder i bund og grund blot, at det nu er mig, at der skal lukke din virksomhed bedst muligt.

Når konkursdekretet er afsagt, vil dommeren spørge ind til, hvilke værdier der er i boet, og hvilke forpligtelser der er i boet. Dette gør dommeren for at kunne vurdere, hvor stor en kautionsforsikring, der skal tegnes af mig som kurator, men også for at jeg som kurator kan få et overblik over det arbejde, som jeg skal igangsætte for at få behandlet dit konkursbo mest professionelt, effektivt og hurtigst muligt.

Når der er kommet overblik over konkursboets aktiver og passiver afsluttes mødet hos skifteretten.

Efter mødet i skifteretten vil jeg tage ud på din virksomhed og sikre de aktiver der er, f.eks. ved at registrere dem og tage billeder af dem. Desuden vil vi have aftalt et møde, enten senere samme dag eller en af de førstkommende dage efter mødet i skifteretten. På det møde vil jeg spørge nærmere ind til forhold i virksomheden, herunder om eventuelt ansatte m.v.

Min opgave som kurator er at skaffe så mange penge som muligt til boet det vil sige først og fremmest til dine kreditorer. Det betyder med andre ord, at jeg skal afvikle din virksomhed bedst og hurtigst muligt. Du derimod har den opgave at hjælpe mig bedst muligt. Jo mere du hjælper mig, jo bedre kan jeg behandle dit konkursbo og sikre en så stor dækning til kreditorerne som muligt. 

Hvad koster det?

Når retsafgiften og sikkerhedsstillelsen er betalt, er der for dig ikke flere udgifter forbundet med at gå konkurs. Du skal derfor ikke forvente at blive mødt med yderligere advokatregninger for arbejdet forbundet med behandlingen af konkursboet, idet det arbejde er dækket af den sikkerhedsstillelse, der er indbetalt, og nogle af de penge, det er lykkes at kræve ind til boet.

Hvem skal jeg kontakte

Jeg har erfaring med at hjælpe virksomheder med at lukke på en ordentlig måde. Du kan derfor trygt og fortroligt ringe eller skrive til mig. Mit mobilnummer er 25302805 og min mail er bjj@aumento.dk.

Er du derfor kommet så langt, at du har truffet den modne og ansvarlige beslutning, det er at erklære din virksomhed for konkurs, så ser jeg frem til at modtage din opringning og hjælpe dig det sidste stykke af vejen til en konkurs.
0

Nyheder

Refusion fra 1. sygedag

Som du sikkert ved er udgangspunktet, at en arbejdsgiver først kan få sygedagpengerefusion efter, at den sygemeldte medarbejder har haft 30 sygedage. Men hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, kan du som arbejdsgiver få sygepengerefusion allerede fra første sygedag. Det gælder både, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, og hvis medarbejderen er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne.

Denne ændring som følge af corona-krisen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020. Som arbejdsgiver kan du altså søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt fra den 27. februar, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus eller pålagt karantæne. Medarbejderen skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus.

Tro- og loveerklæring

Årsagen til, at refusionen ikke kræver en lægeerklæring er, at dette for det første medfører en øget belastning af vores i forvejen belastede sundhedsmyndigheder, og for det andet er det langt fra alle der bliver testet for corona, og hvis refusionen krævede en lægeerklæring, ville det blive meget svært at løfte bevisbyrden.

Medarbejderen skal altså skrive under på, at vedkommende har en realistisk formodning for, at vedkommende er ramt af coronavirus. Dette vil typisk være i de situationer, hvor den syge medarbejder har været i telefonisk kontakt med sin læge, der ud fra de beskrevne symptomer, har tilkendegivet, at han ikke kan udelukke, at der er tale om corona – selvom medarbejderen ikke bliver undersøgt eller testet yderligere


Men hov – er der ikke noget med GDPR, og at man ikke må spørge medarbejderne hvad de fejler?

Jo, generelt må du ikke spørge din medarbejdere, hvad de fejler. Men du må gerne helt konkret spørge dem om det er coronoavirus, der er skyld i sygemeldingen. Denne oplysning skal du naturligvis behandle i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, og interne procedurer. Du skal ikke indhente samtykke til at stille spørgsmålet, eller behandle oplysningerne om, hvorvidt der er tale om corona. Din hjemmel til at spørge medarbejderne om, hvorvidt det er coronavirus, der er skyld i sygemeldingen er databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra b

Du skal dog stadig huske at informere dine medarbejdere om, hvilke oplysninger du behandler og hvorfor.

 

0