Nyheder

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen. 

Hovedprincipperne i den nye ferielov
Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor – stort set – samme periode. En helt ny optjening af ferie starter den 1. september 2020. Det nye ferieår løber fra den 1. september indtil den 31. august det følgende år. Som hidtil optjenes der 2,08 dage pr. måned. Optjent ferie kan afholdes fra den følgende måned. Ferie optjent i september 2020 kan således afholdes fra 1. oktober 2020.
Overgangsordningen til den nye ferielov starter i princippet allerede 1. januar 2019.

Overgangsordningen består af forskellige faser:
Ferie optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,64 dage) kan afholdes fra den 1. maj 2020.
Ferie optjent fra den 1. september 2019 og indtil den 31. august 2020 (25 dage), bliver indefrosset og udbetales ved medarbejderens folkepension. Der oprettes til dette formål oprettet en særlig fond under LD, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, der skal forvalte og administrere de indefrosne feriemidler.
Ved den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020, skal virksomhederne opgøre de tilgodehavende indefrosne feriemidler pr. 31. august 2020 for hver enkelt lønmodtager. Opgørelsen skal være tilendebragt senest den 31. december 2020, der også er fristdato for den endelige indberetning til fonden af de indefrosne feriemidler.
Forud for indberetningsfristen den 31. december 2020 skal arbejdsgivere foretage et valg mellem enten at indbetale de opgjorte feriemidler til Fonden, eller at beholde feriemidlerne indtil betalingerne forfalder. Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde feriemidlerne, skal der ske en årlig indeksering, som fastsættes af fonden. De indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling for den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet, fx ved pensionering. De arbejdsgivere, der ikke indbetaler til fonden, skal hvert år indberette deres udestående til fonden.

Arbejdsgiverne har altså endnu en tid til at overveje, hvorledes man vil forholde sig til og planlægge overgangen til den nye Ferielov. Allerede på nuværende tidspunkt vil det dog være fornuftigt at se ansættelseskontrakter og eventuelle medarbejderhåndbøger igennem for at checke, om der kræves nye standarder og formuleringer. Herudover bør arbejdsgivere begynde at overveje, hvorvidt de vil indbetale de opgjorte feriemidler til fonden, eller beholde feriemidlerne, indtil betalingerne til sin tid forfalder. Det er vigtigt at notere sig de forskellige frister. For nærmere information henvises til det fulde notat, som kan læses her. 
Læs den fulde artikel her

Author


Jette Hassing Ronøe

Jette Ronøe har i de seneste ca. 15 år været specialiseret indenfor ansættelses-og arbejdsret.