Nyheder

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Ny retspraksis slår fast, at der godt kan foretages udlæg i en Iphone 5.
Hvis en skyldner ikke betaler, har kreditor mulighed for at få fogedrettens hjælp til at opkræve beløbet. Dette kan bl.a. ske ved, at der gives udlæg i skyldnerens aktiver, hvorefter kreditor kan kræve aktivet solgt på auktion for at få sine penge. Udgangspunktet er, at der kan foretages udlæg i alle skyldnerens aktiver.

Efter det såkaldte ”trangsbeneficium” i retsplejelovens § 509, stk. 1, kan der dog ikke foretages udlæg i aktiver, som er nødvendige for skyldneren til at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod. Aktiver omfattet af trangsbeneficiet skal altså både være nødvendige og beskedne. Som eksempel herpå anses et fjernsyn som udgangspunkt for omfattet af trangsbeneficiet som nødvendig. Hvis der er tale om et meget dyrt fjernsyn falder det dog udenfor trangsbeneficiet, da kravet om beskedenhed ikke er opfyldt.

Retspraksis om trangsbeneficiet har udviklet sig meget dynamisk gennem tiden i takt med at opfattelsen af hvad et beskedent hjem og en beskeden levefod har ændret sig.

I 2014 er der afsagt 2 domme af henholdsvis Østre- og Venstre Landsret angående om en Iphone 5 er omfattet tvangsbeneficiet. I den ene sag bestemte fogedretten i Svendborg oprindeligt, at en Iphone 5 er omfattet trangsbeneficiet. Dette begrundede fogedretten med, at en smartphone ofte er den eneste praktisk anvendelige mulighed en person har for at kontakte omverdenen, herunder offentlige myndigheder, som i stigende grad kun kan kontaktes digitalt.

Fogedrettens argument blev dog afvist af landsretten, og i begge sager blev det endelige resultatet, at der godt kunne foretages udlæg i telefonerne.

Author


Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten