Menu
×

Nye regler om syn og skøn

Den 1. juli 2014 trådte nye og forenklede regler om syn og skøn i kraft.

De nye regler vil forkorte tidsforløbet, samt tidligt i processen skabe et overblik over de forventede omkostninger. Hovedpunkterne er følgende.

FORENKELT BEGÆRING OM SYN OG SKØN
Ifølge de nye regler skal en begæring om syn og skøn alene indeholde en kort beskrivelse af den overordnede ramme for det begærende syn og skøn, herunder genstanden og behovet for syn og skøn, og hvad det skal bevise.

Der stilles ikke krav om, at parternes konkrete spørgsmål skal indgå i begæringen, og retten kan beslutte, hvorvidt syn og skøn kan tillades, uden først at gennemgå parternes spørgsmål. Hvis retten tillader syn og skøn skal parterne formulere deres spørgsmål ud fra den overordnede ramme. Den part, som har begæret syn og skøn, sender først sine spørgsmål til modparten, som herefter stiller sine spørgsmål. Parterne skal ikke være enige om formuleringen af spørgsmålene, hvilket forkorter processen væsentlig sammenlignet med de tidligere regler om syn og skøn.

Retten skal godkende spørgsmålene. Retten kan kun afvise spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens kompetence eller som ikke falder ind under rammen for syn og skønnet, samt spørgsmål som er overflødige eller som på utilbørlig måde kan påvirke skønsmandens besvarelse.

Selve spørgsmålene skal stilles ved brug af et særligt skema, hvor også skønsmandens besvarelse kan indføres.

UDPEGNING AF SKØNSMANDEN

Retten sender begæringen og parternes spørgsmål til den af parterne forslået skønsmand. Samtidig anmoder retten skønsmanden om et overslag over tid og pris for besvarelsen. Når skønsmanden er fremkommet med dette overslag træffer retten afgørelse af, hvorvidt skønsmanden skal udpeges. De nye regler gør det muligt for retten at afvise at udpege en skønsmand, der ikke kan besvare parternes spørgsmål inden for rimelig tid.

Såfremt skønsmanden udpeges af retten fastsætter retten en frist for skønsmandens besvarelse med udgangspunkt i skønsmandens overslag. Overskrides fristen skal skønsmanden overfor retten redegøre for baggrunden for overskridelsen. En overskridelse af fristen kan få konsekvenser for skønsmandens honorar. I yderste konsekvens kan retten tilbagekalde udpegningen af skønsmanden, hvis skønserklæringen ikke kan forventes at fremkomme ingen for acceptabel tid.

SUPPLERENDE SPØRGSMÅL

Efter de nye regler kan parterne kun undtagelsesvis stille supplerende spørgsmål mere end én gang. Det er retten, der træffer beslutning om, hvorvidt de supplerende spørgsmål skal besvares, og om dette skal ske skriftlig eller mundtlig i forbindelse med afhjemlingen (afhøringen) af skønsmanden under hovedforhandlingen.

OMKOSTNINGER VED SYN OG SKØN

Ifølge de nye regler gælder det, at den part, der har begæret syn og skøn, hæfter for de samlede omkostninger, mens øvrige parter hæfter for omkostningerne ved deres egne spørgsmål.

Share This StoryShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest
No Practice have Found!
Advokat, Partner
  TEL  (+45) 7025 5770
  MOB  (+45) 6166 0833
  FAX   (+45) 7025 5771
  Email   sbm@aumento.dk
Uddannelse

Advokat 2010
Cand. Jur., Aarhus Universitet 2007
Ha. Jur., Aalborg Universitet 2003

Tidligere karriere

Advokat, Partner, Aumento 2012-
Advokat, Rebernik & Scheel 2010-2012
Advokat, Drachmann Advokater 2010-2010
Advokatfuldmægtig, Drachmann Advokater 2009-2010
Advokatfuldmægtig, Brandt-Madsen Advokatfirma 2007-2009

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret
Dansk Selskab for Byggeret
Danish Society for Construction and Consulting Law
JUC Netværk i Fast Ejendom
Danske Ejendomsadvokater
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Tillidshverv

Redaktør for følgende:
Nyhedsportalen for andelsboligforeninger Nyhedsportalen for ejerforeninger Nyhedsportalen om boliglejemål

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Formalia

CVR : 34273731

Insurance HDI Gerling, policy no. VAS1200861

Pengeinstitut : Jyske Bank


Forretningsbetingelser
Om Aumento
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.
Kontakt Aumento

Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3, 4. sal
1101 København K

TEL: (+45) 7025 5770
FAX: (+45) 7025 5771
E-MAIL: mail@aumento.dk

%d bloggers like this: