Nyheder

Offentlighed om reelle og fysiske ejere

Folketinget har vedtaget en ny lov som medfører, at oplysninger om selskabers reelle og fysiske ejere skal registreres. Oplysninger om arten og omfanget af de reelle og fysiske ejeres rettigheder i selskabet skal registreres, og vil være offentligt tilgængelige igennem Det Offentlige Ejerregister. Loven omfatter kapitalselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, selskaber og andelsforeninger med begrænset ansvar, fonde og foreninger, visse finansielle virksomheder med flere, men ikke børsnoterede selskaber.

’REEL OG FYSISK EJER’
Hidtil har det været lovbestemt, at de personer som ejer 5 % eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder, skal registreres som selskabets ejer i Det Offentlige Ejerregister. Dette ændres ikke og selskaberne er fortsat bundet af reglen. Den reelle og fysiske ejer skal forstås som de(n) fysiske person(er), der direkte eller indirekte udøver bestemmende indflydelse, tilsyn eller lignende med selskabet. Den fysiske person der ultimativt gennem andre selskaber ejer eller kontrollerer en væsentlig del af selskabet, skal derfor registreres i Det Offentlige Ejerregister. Ved vurderingen af om en person er fysisk og reel ejer, lægges blandt andet vægt på mængden af personens direkte og indirekte ejerskab af kapitalandele, stemmerettigheder og kontrol af selskabet på anden vis. Ejer en person ultimativt mere end 25 % af kapitalandelene i et selskab, vil der være en formodning for, at personen er ’reel ejer’ og derfor skal registreres som sådan.

REGISTRERINGS- OG OPLYSNINGSPLIGT
Selvom et selskab i forvejen ikke var registreringspligtigt, omfattes selskabet alligevel af den nye regel om reelle ejere og er derfor også forpligtet til at lade den ’reelle leder’ registrere i Erhvervsstyrelsens IT-system. Dette har primært betydning for visse interessentskaber, kommanditselskabet og fonde. Derudover har de omfattede selskaber oplysningspligt over for Erhvervsstyrelsen og skal derfor holde styrelsen oplyst om eventuelle ændringer af det reelle ejerskab.

VORES VURDERING
Lovens formål er at sikre åbenhed omkring de reelle og fysiske ejere bag ofte komplicerede ejerforhold i selskaber. Det er en videreførelse af den ny-skabelse som indføres af Det Offentlige Ejerregister i 2015 var og medfører endnu flere registreringskrav for selskaber, hvorfor det anbefales, at selskaber i god tid vurderer de formelle krav til selskabsregistreringen. Da de nye registreringskrav også omfatter virksomheder og selskaber, der i forvejen ikke var registreringspligtige, bør alle typer virksomheder og selskaber være særligt opmærksomme på de nye registreringskrav, alternativt antage advokatbistand.

Author


Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.