Nyheder

Processer i Bygningsreglementet 2018

Baggrund

Strukturen og indholdet i bygningsreglementet 2018 (BR18) er på nogle punkter så væsentligt ændret i forhold til tidligere, at et par nedslag på nogle af processerne sagtens tåle en genopfriskning – navnlig fordi overgangsreglerne for anvendelse af rådgivere efter den nye certificeringsordning udløber den 30. juni 2020.

Nogle af de bagvedliggende hensyn og ønsker til BR18 har været at skabe konsistente og dokumenterbare krav, mere ensartede kravsbestemmelser samt mere tematiseret og emneinddelt struktur. Dette har bl.a. ført til en ny struktur og emneopdeling, adskilte vejledningstekster og portalen bygningsreglementet.dk m.m. Derudover er der med BR18 sket en væsentlig ændring i forhold til den tekniske byggesagsbehandling samt indført en certificeringsordning for statikere og brandrådgivere med virkning fra 1. januar 2020, der netop – som led i byggesagsbehandlingen – skal dokumentere eller kontrollere en lang række af de krav, der brand- og konstruktionsteknisk stilles til det konkrete byggeri. Overgangsperioden på seks måneder udløber med udgangen af juni måned, hvorefter certificeringsordningen forventes fuldt implementeret og det ikke længere vil være muligt at anvende en anerkendt statiker til at opfylde de krav, der stilles i BR18.

Anvendelse af certificerede rådgivere

Den tekniske byggesagsbehandling har traditionelt ligget hos de kommunale myndigheder, men er nu afløst af ordningen med anvendelse af en certificeret rådgiver. Med certificeringsordningen er også indført en række nye brand- og konstruktionsklasser, som byggeriet skal indplaceres i. Eksempelvis følger det af BR18 § 16, at der ved ansøgning om byggetilladelse til byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4 skal tilknyttes en certificeret statiker, som skal dokumentere eller kontrollere overholdelse af de krav og normer, der er særegne for den pågældende konstruktion specificeret under BR18 kapitel 15. Såfremt byggeriet indplaceres i en af disse konstruktionsklasser, er det derfor den certificerede statikers opgave at sikre dokumentation eller kontrol for overholdelse af de tekniske krav, som er særegne for den konkrete konstruktion, fx de DS/EN-normer, der særligt gælder for betonkonstruktioner, stålkonstruktioner, trækonstruktioner osv.
Selve indplaceringen i den enkelte konstruktions- eller brandklasse sker på baggrund af en række parametre, der fastlægges i BR18 kapitel 26 og 27. Eksempelvis sker indplacering i konstruktionsklasser, jf. § 485, på baggrund af konstruktionens konsekvensklasse, konstruktionens kompleksitet og erfaringer med konstruktionstypen, mens indplacering i brandklasse, jf. § 490, sker på baggrund af byggeriets risikoklasse og den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden. Bestemmelserne står naturligvis ikke alene, men suppleres af de ganske udførlige vejledninger, der findes på portalen, hvor det er detaljeret beskrevet, hvorledes indplacering skal ske.
Den certificerede rådgivers opgave er således i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse at godkende dokumentation for indplacering i konstruktions- og brandklasse samt starterklæring, jf. BR18 § 19 og § 23, og tillige i forbindelse med færdigmeldingen, der ledsages af en sluterklæring efter §§ 41-42, hvor det skal dokumenteres, at BR18 er overholdt.
Med disse ændringer, hvor den tekniske byggesagsbehandling pr. 1. januar 2020 er henlagt til certificerede rådgivere, vil bygherre sammen med sin rådgiver få større indflydelse i processen, da projektet ikke er låst allerede efter ansøgning om byggetilladelse. Der vil m.a.o. være mulighed for at arbejde videre med projektet efter ansøgning om byggetilladelse uden at være låst og dermed undgå at skulle søge om dispensationer undervejs. Bygherren har sammen med sin rådgiver tillige mulighed for at indgå i en forhåndsdialog med kommunen for derigennem at få klarlagt rammerne for det påtænkte byggeri og forhold til anden lovgivning. Forhåndsdialog er bl.a. med til at sikre korrekt indplacering i de enkelte brand- og konstruktionsklasser, ligesom det er en god mulighed for i videst muligt omfang at få afdækket myndighedsforhold på forhånd.
Som bygherre skal du selvfølgelig være opmærksom på disse ændrede processer, herunder at der tilknyttes en certificeret rådgiver til projektet afhængig af hvilken type byggeri, der skal udføres således, at byggeriets lovlighed overholdes og sikres. Det er fortsat bygningsejeren, som er ansvarlig for bygningens lovlighed – dette har certificeringsordningen ikke ændret på.
Selv om bygherren levnes et lidt større spillerum og mulighed for at optimere processen og dermed sikre, at han får det byggeri, han ønsker, er bagsiden dog, at kravene om øget dokumentation med stor sandsynlighed medfører et øget forbrug af rådgivertimer – også i forbindelse med fagtilsyn under selve udførelsen. En væsentlig ændring i hele byggesagsbehandlingen består netop i, at dokumentation for at det færdige byggeri overholder reglerne i bygningsreglementet først skal indsendes ved færdigmeldingen af byggeriet og ikke som tidligere i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Som et væsentligt opmærksomhedspunkt bør nævnes, at byggerier, der indplaceres i konstruktions- og/eller brandklasse 4, tillige stiller krav om tredjepartskontrol (se bl.a. BR18 § 19, stk. 2, og § 23, stk. 2). Det ligger i tredjepartskontrollen, der skal udføres både i forbindelse med start- og sluterklæringen, at denne i sagens natur skal udføres ved en uafhængig part, og – som det eksplicit fremgår af bl.a. BR18 § 27 – af en person, der ”hverken direkte eller indirekte må være økonomisk forbunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygningen”. Derfor er det vigtigt, at bygherren, hvis byggeriet indplaceres i konstruktions- eller brandklasse 4, er opmærksom på også at få indgået en aftale med en tredjepartskontrollant. Oplysning om hvem, der er udpeget til at udføre tredjepartskontrol, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, skal fremgå allerede af ansøgningen om byggetilladelse.

Hvor langt er vi nået med certificeringsordningen?

Overgangsperioden udløber som nævnt ovenfor ved udgangen af juni måned, hvor certificeringsordningens forventes at være fuldt implementeret, men der kan måske sættes spørgsmålstegn ved om der i dag – godt en måned inden overgangsperioden udløber – er opnået det tilstrækkelige og nødvendige antal certificerede rådgivere til at undgå flaskehalse i branchen. Ganske vist må det formodes, at antallet af byggerier i konstruktions- og brandklasse 3-4 er færre end det antal byggerier, der indplaceres i klasse 2, men efter den seneste optælling pr. 7. maj 2020 på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside er der alligevel kun certificeret seks brandrådgivere til klasse 3-4, mens blot tre statikere er certificeret til håndtering af byggerier i konstruktionsklasse 3-4. Når nogle af hensynene bag de ændrede processer i BR18 omkring anvendelse af certificerede rådgivere er at lægge den tekniske byggesagsbehandling ud til specialkompetencerne og derigennem bl.a. give bygherren større mulighed for indflydelse på projektet indtil byggeriet er afsluttet, kræver det også, at der er det nødvendige antal certificerede rådgivere til at udføre de opgaver, som i BR18 er henlagt til disse.

Author


Trine Overby Laursen

Trine beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun bistår både bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere om forhold i stort set alle byggeriets faser.