Your address will show here +12 34 56 78

Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, , ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.


+ Artikler

Seneste artikler

Selskaber skal nu registrere deres ejere i ejerregistret

Fra Erhvervsstyrelsen:
Ejerforholdene for de danske selskaber skal nu registreres i et online ejerregister. Det betyder, at alle eksisterende og nye A/S, ApS, IVS og P/S er forpligtede til at reg (…)

Registrer ejerne af virksomheden inden 1. december

Inden d. 1 december 2017, skal du have registreret alle reelle ejere af din virksomhed. Det nye register blev oprettet d. 23 maj i år af Erhvervsstyrelsen, og virksomhederne har nu fået frist til in (…)

Kørsel i Ferrari på prøveplader udløste kr. 6.389.887,00 i registreringsafgift

I en ny dom fra den 21. oktober 2015 fastslog Højesteret, at ejeren af en Ferrari Enzo var forpligtiget til at betale en registreringsafgift på kr. 6.389.887,00 uanset bilen alene havde været benyt (…)

Massiv erstatning for illoyal rekruttering af konkurrents medarbejdere

En ny dom fra Sø- og Handelsretten:

Dommen fra den 7. januar 2014 omhandler skadeservicevirksomhederne SSG og ISS. I forbindelse med udvidelse af virksomheden hvervede SGG 30 ledende medar (…)

Anbefalede breve har ingen bevisværdi

Højesteret har for nylig fastslået, at anvendelse af anbefalet brev ikke i sig selv udgør tilstrækkeligt bevis for, at brevet er kommet frem til modtageren.

Spørgsmålet opstod da fog (…)

Muligheden for konkurskarantæne anvendes i praksis

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft, der introducerede den såkaldte konkurskarantæne. Reglerne indebærer, at en person der er gået konkurs med et selskab eller er involveret i en sel (…)

Afskedigelse af medarbejder, der var på Facebook i arbejdstiden

I en nyligt afsagt dom fra Vestre Landsret, faldt en strid om bortvisning af en medarbejder på grund af privat internetforbrug i arbejdstiden ud til delvis fordel for medarbejderen.

Arbejd (…)

Principiel højesteretsdom tillader virksomhed at gennemgå ansats private e-mails

Højesteret har for nylig blåstemplet arbejdsgiverens ret til at kigge i sine medarbejderes mails uden forudgående tilladelse.

Sagen opstod da medicinalvirksomheden, Santaris Pharma, fore (…)

Der kan foretages udlæg i kommanditisters ikke-indbetalte kapital

I en nyligt offentliggjort kendelse af 27. maj 2014, slog Østre Landsret fast, at en kreditor til et kommanditselskab godt kan få udlæg (tage pant) i kommanditisters ikke-indbetalte kapital.
< (…)

Iphone 5 er ikke en del af et beskedent hjem trods alt

Ny retspraksis slår fast, at der godt kan foretages udlæg i en Iphone 5.
Hvis en skyldner ikke betaler, har kreditor mulighed for at få fogedrettens hjælp til at opkræve beløbet. Dette kan (…)

Medarbejdere har ret til ekstra ferie ved sygdom under ferien

Ferieloven har siden en lovændring i 2012 pålagt arbejdsgiveren risikoen for den ansattes sygdom under afholdelse af ferie. Dette betyder med andre ord, at hvis en arbejdstager bliver syg under afho (…)

Netkøbere får ret til at returnere brugte varer

Den 10. december 2013 vedtog Folketinget en ny forbrugeraftalelov. Den nye lov træder i kraft 13. juni 2014 og giver forbrugere en betydelig bedre beskyttelse end hidtil, når de handler på nettet. (…)

Store beviskrav til netbutikker og andre afsendere af varer

Ny dom fra Vestre Landsret:

På trods af, at det blev anset for usandsynligt at seks pakker skulle være bortkommet i posten, blev forbrugeren frikendt for manglende betaling af pakkerne, d (…)

Peter Fredslund
Advokat (H), Partner

Telefon: (+45) 7025 5770
Mobil: (+45)2280 7356
E-mail: pf@aumento.dk


Uddannelse
Møderet for Højesteret, 2013
Møderet for Landsret, 2008
Advokat, 2005
Advokatfuldmægtig, 2002
Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Karriere
Det Danske selskab for byggeret
Foreningen Procedureadvokater
Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005.
Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlemskaber
Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)
Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S
Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Sprog
Skandinavisk
Engelsk

Formalia
CVR : 32277152
Organiseret som anpartsselskab 
Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Nykredit Bank

Forretningsbetingelser