Nyheder

Tag ejerskab over din fremtid

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Fra den dato har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor det f.eks. er muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold. Det kan være forhold som f.eks. pleje, bosted eller indlæggelse. Det er også muligt at udpege én eller flere fuldmægtige til at varetage dine økonomiske forhold. Det kan være forhold som f.eks. bankforretninger, salg af fast ejendom eller indgåelse af lejeaftaler.

Selv om loven har eksisteret siden 2017, er der stadig mange, der enten ikke kender til eller som ikke har benyttet sig af muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til, men det er nu en god ide at få oprettet en fremtidsfuldmagt, inden det er for sent. Så længe du selv er i stand til at varetage dine egne forhold, vil fremtidsfuldmagten ikke have nogen virkning og blot vente på, at du f.eks. på grund af aldersrelaterede sygdomme ikke længere kan varetage dine egne interesser.

I takt med, at antallet af enlige stiger, og vi lever længere, er det en god ide at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan du nemlig selv bestemme, hvem der skal bestemme på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til selv at varetage dine egne interesser. Formålet med at oprette en fremtidsfuldmagt er, at du kan påvirke dit eget liv og dine fremtidige forhold på et tidspunkt, hvor du ikke længere selv er i stand til det. Desuden skabes der ved en fremtidsfuldmagt klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig selv, men også for den eller de personer du vælger at gøre til dine fuldmægtige og for tredjeparter.

Mange tror, at blot fordi man er ægtefælle eller en nærtstående pårørende, at så har man også ret til at handle på den andens vegne. Det er desværre bare ikke rigtigt. Skal man lovligt handle på en andens vegne, så kræver det enten en fuldmagt eller at man er beskikket som værge for den pågældende. I ægteskaber og parforhold kan det derfor være en god ide at oprette to gensidige fremtidsfuldmagter.


HVEM KAN OPRETTE FREMTIDSFULDMAGTER

Alle personer, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.


FULDMÆGTIGENS PLIGTER OG BEFØJELSER

De eller den, som du har valgt, skal være fuldmægtig til at handle på dine vegne, skal som udgangspunkt handle som du selv ville gøre. Fuldmægtigen har pligt til at anvende fremtidsfuldmagten i din interesse og til at følge de anvisninger, du har givet i fuldmagten. Fuldmægtigen kan ikke indgå aftaler med sig selv på dine vegne, og vil heller ikke kunne bruge fuldmagten, hvis der er modstridende interesser mellem dig og fuldmægtigen.

Hvis fuldmægtigen forsætligt eller uagtsomt tilsidesætter sine pligter, og du lider et tab, kan fuldmægtigen bliver erstatningsansvarlig over for dig.


KAN EN FREMTIDSFULDMAGT ÆNDRES ELLER TILBAGEKALDES

Helt indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan du ændre eller tilbagekalde den. Efter at Familieretshuset har sat fuldmagten i kraft, kan den kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du som fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen heraf.

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis du afgår ved døden, eller hvis du kommer under værgemål. Fuldmagten ophører desuden, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, hvis fuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft, og ingen andre fuldmægtige kan overtage rollen. Fuldmagten kan ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigens evne til at varetage hvervet.


LØBENDE AJOURFØRING AF FREMTIDSFULDMAGTEN

Det er en god idé løbende at overveje, om fuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til fuldmægtigen.


HVORDAN OG HVORNÅR VIRKER FREMTIDSFULDMAGTEN

Fuldmagten kan sættes i kraft, når du som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage dine egne forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, efter at enten du eller dine fuldmægtige anmoder om det. Blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt findes på Familieretshusets hjemmeside. Har du valgt, at der skal være flere fuldmægtige, skal de indgive anmodningen sammen.

I forbindelse anmodning om at sætte fuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis Familieretshuset ikke sætter fuldmagten i kraft. Gebyret er på nuværende tidspunkt 1.010 kr. men vil løbende blive justeret. Det er således kun, hvis det besluttes at sætte fuldmagten i kraft, at dette gebyr skal betales.


PROCES OG PRIS

For at jeg kan oprette din fremtidsfuldmagt, skal jeg have en række oplysninger om både dig, de personer du vil gøre til fuldmægtige og om omfanget af fremtidsfuldmagten. Efter vores samtale indfører jeg fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når dette er gjort, skal du underskrive fuldmagten elektronisk med din digitale signatur (NemID). Du modtager selvfølgelig besked, når fuldmagten er klar til underskrift. Har du ikke en digital signatur, så er processen lidt anderledes, men det forklarer jeg dig rigtig gerne.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, har du seks måneder til at godkende fuldmagten hos en notar, der sidder i byretten. Godkendelsen skal ske, mens du har evne til at handle fornuftsmæssigt. Godkender du ikke fuldmagten inden udløbet af de seks måneder, vil den automatisk blive slettet i systemet og skal derefter oprettes på ny. Det koster 300 kr. i retsafgift at godkende fuldmagten for notaren.

Prisen for mit arbejde med rådgivning og oprettelse af fremtidsfuldmagt er 2.500 kr. med tillæg af moms, i alt 3.125 kr. inkl. moms. Ønsker I at få lavet to gensidige fremtidsfuldmagter er prisen 4.000 kr. med tillæg af moms, i alt 5.000 kr. inkl. moms.


KONTAKT

Synes du, at det lyder som en god ide med en fremtidsfuldmagt, så er du velkommen til at kontakte mig på mail bjj@aumento.dk eller på mobilnummer 25302805.

Author


Benjamin Juul Johansen

Benjamin Juul Johansen har særlig erfaring med at rådgive om og behandle konkurssager. Endvidere har Benjamin stor erfaring med at føre retssager. Endelig rådgiver Benjamin om privatret herunder køb af fast ejendom, samejeoverenskomster, testamenter og ægtepagter.